Archive for March, 2010

#10••01/04 – 11/04 | CÄäT – Les Joueuses

#10••01/04 – 11/04 | les joueuses – CÄäT

vernissage •• 08/04 – 19:00 -21:00

www.caat.be/bloog/


Jeux, séduction, plaisirs, détente et nature…
Une odeur de printemps s’installe dans la vitrine de M’atuvu.
Des joueuses se dévoilent, elles vous aguichent
ou vous ignorent, elles jouent avec légèreté au jeu de la vie.
Leurs corps emmêlés tour à tour sur une peau d’ours ou sur une serviette de plage, elles jouent de séduction, elles jouent la comédie, elles se déguisent.
Parfois, s’adonnent à des jeux de hasard et de société ou encore jouent de la musique.
Mais surtout… elles se jouent de nous.

Une esposition de peintures et de sculptures textiles.

—–

Spel, verleiding, plezier, ontspanning en natuur …
De geur van de lente installeert zich in de vitrine van M’atuvu.
De spelers onthullen zich, ze bekoren of negeren je,
Ze spelen met de lichtheid van het bestaan.
Hun verwarde lichamen gewikkeld in een berenvel of een strandhanddoek spelen met de verleiding, spelen komedie, onthullen zich.
Soms geven zich zich over aan kans- en gezelschapsspelen of ze spelen muziek.
Maar bovenal… spelen ze met ons

Een expositie van schilderijen en beeldhouwwerken uit textiel.

Advertisements

#9••01/03 – 31/03 | TINKA PITTOORS

•• vernissage – 26/03 – 19:00
www.tinkapittoors.com

Het landschap als een samenraapsel van elkander dominerende elementen, een wankel evenwicht dat zich om ons heen uitstrekt, gecomponeerd uit tegenstrijdigheden van zowel menselijke als natuurlijke aard….

De sculpturen en objecten van Tinka Pittoors (°1977) ontstaan vanuit dit gegeven en bevragen de utopie van de maakbare wereld. Door het combineren van herkenbare en nieuwe vormen en materialen creëert Pittoors in haar werk een geheel eigen vormentaal die geënt is op het gekende, op zoek naar een parallelle sculpturale realiteit. Daar waar de materialen aansluiting zoeken met de realiteit, zet de vorm zich er juist tegen af.

Belichting speelt hierin een belangrijke rol: het omsluit en begrenst de sculptuur als het ware, maar onderstreept tegelijkertijd de autonomie van de gepresenteerde wereld. Er ontstaat een ambigu beeld dat balanceert op de rand van de werkelijkheid. Pittoors’ in zichzelf gekeerde ‘landschapsvoorstellen’ suggereren een vernieuwde kijk op landschapsarchitectuur, een artificiële benadering op de inplanting van groenzones. Of het utopische dan wel dystopische voorstellen zijn, laat Pittoors in het midden.

Rest ons de vraag: is de verleidelijkheid van het beeld werkelijk bewoonbaar?

Bezoek op afspraak:  T: +32 486 471 047

—–

The landscape, as a patchwork of elements dominating each other, a precariousbalance stretching out around us, composed of contradictions of both human and natural nature…

Tinka Pittoors’ sculptures and objects (°1977) arise out of this concept and examine the utopia of a world that can be moulded.By combining recognizable forms and materials with new ones, Pittoors creates in her work a language of form entirely her own, engrafted onto the one we know, in search of a parallel sculptural reality. Whereas the materials seek to connect with reality, the form actually reacts against this.

Lighting plays a significant role in this: it encompasses and defines the sculpture as it were, but at the same time underlines the autonomy of the world presented. An ambiguous image is created that balances on the verge of reality. Pittoors’ introvert “landscape proposals” suggest a renewed view of landscape architecture, an artificial approach on the implantation of green zones. Whether they are utopian or dystopic proposals is left aside by Pittoors.

The question remains for us: is the temptation of the image really inhabitable?

Visit the work in progress by appointment:   T: +32 486 471 047


M’ATUVU !

M'ATUVU is a project of Josworld - Designers Collective. Every month we organise a cool event, exposition, concert or whatever in our funky shop window in Brussels city center. We encourage you to drop by, or better, to participate and show your creativity to the world!

M'ATUVU - Creative Shopwindow Lakensestraat 113, rue de Laeken 1000 BXL (near KVS - flemish theatre)
Advertisements