Posts Tagged 'Sam Vanoverschelde'

#17••18/11 – 11/12 | Sam Vanoverschelde

•• 18/11   18:00 – 21:00 : vernissage

NL:
In deze audiovisuele tijden, wordt vaak gezegd dat het geen zin heeft om steeds opnieuw nieuwe dingen te creëren, omdat alles al gemaakt is. Als tegenreactie gingen ‘Lomographers’ over de hele wereld ‘schieten vanuit de heup’ of ‘regels verwerpen’.
In deze tijden van overaanbod, lijkt het zinloos om op te vallen door extremen te zoeken. Men kan evengoed proberen om niet op te vallen.

Beide inzichten omschrijven het fotografisch werk van Sam Vanoverschelde (°1973) in zekere zin.
Hij werkt sinds ’97 als video artiest onder het Visual Kitchen alter ego, maar fotografeert al sinds z’n jeugdjaren. Door de jaren heen is het 25frames per seconde paradigma vertraagd tot een andere schaal, in een betrachting om één frame te creëren voor de eeuwigheid.

Werken met video als presentatiemiddel – waarin overwegend foto’s het basismateriaal vormen – heeft zijn werk sterk beinvloed. Onder invloed van de sampling cultuur, begon een doorgedreven zoektocht naar archetypes en clichés, naar eenvoud. De herleiding tot de essentie blijkt de beste manier om de toeschouwer mee te nemen in een kijkproces en werkt het meest efficiënt om hem/haar te grijpen. In fotografie wordt het op die manier makkelijker om dieper dan het oppervlak te geraken.
Dit resulteert in een liefde voor oude materialen, nl. het gebruik van pellicule. Maar tegelijkertijd wordt het chemisch proces geforceerd en neemt een onzeker, insecuur proces de overhand. Daar tegenover staat dan weer een secure en bedachtzame kadrering, als een regel die niet omzeild kan worden.

Uiteindelijk zullen de schaal en de ruimte de bepalende factoren zijn, die de toeschouwer een richting induwen. Enkel vertelt elke foto zijn verhaal.


FR:

En ces temps audiovisuels, il est souvent dit que cela n’a pas de sens de continuer à créer des nouvelles images/choses, par ce que tout a déjà été fait. En réaction les ‘lomographes’ partout dans le monde ‘tiraient à niveau de hanche’ ou n’obeissant pas aux règles.
En ces temps de surabondance, il parait inutile de se faire remarquer en cherchant les extrèmes. On peut également essayer de ne pas se faire remarquer.

Ces deux points de vues décrivent le travail photographique de Sam Vanoverschelde (°1973) dans un sens ou l’autre.
Il travaille depuis 1997 comme vidéaste sous son alter ego Visual Kitchen, mais photographie depuis sa jeunesse. Durant les années le paradigme de 25 prises par seconde a été ralenti à une autre échelle, en cherchant à créer une prise pour l’éternité.

Travailler avec la vidéo comme moyen de présentation où des photos sont le materiau de base a fort influencé son travail. Sous l’influence de la culture de sampling, une recherche approfondie vers des archétypes et clichés, vers la simplicité.

Le retour à l’essence parait la manière idéale pour emmener le spectateur dans un processus du regard et est au mieux pour l’aggripper. Dans la photographie il est ainsi  plus aisé à aller plus loin que la surface.


ENG:
In these modern days of audiovisual culture, it’s said that it’s of no use to try and create new images, when everything has already been made or shot. As a reaction lomographers all over the world started ‘shooting from the hip’ or ‘disobeyed the rules’.

In these times of overflow it is no use to stand out by looking for the extreme, one might as well try not to stand out.

Both phrases balance the photographic work of Sam Vanoverschelde (°1973) in a way.

He works as a video artist under the visual kitchen moniker since ’97, but has been taking photos ever since his teens. Through the years, the 25 frames per second paradigm has slowed down to a different scale, attempting to create one frame for eternity.
Working with video mainly as a presentation tool – pictures have mostly been the base for the video works – has influenced his work. The sampling culture was quite influential and led him to a refined search for the archetypical or the cliché, for the simplicity of things. Stripping things to it’s essence seems the easiest way to take viewers along in a viewing process and the most effective way to grasp them. In photography it proved to be easier to get behind the surface.

It has resulted in a love for vintage, using film, but at the same time forcing the chemical process and therefore letting an unsure, insecure process take the lead. In contrast, the framing is secure and thought of, like a rule that can’t be shaken off.

In the end it will be the scale and the space that will put a picture in it’s right place and propose the viewer a proper consideration. Only then, each picture will tell it’s story.


Advertisements

M’ATUVU !

M'ATUVU is a project of Josworld - Designers Collective. Every month we organise a cool event, exposition, concert or whatever in our funky shop window in Brussels city center. We encourage you to drop by, or better, to participate and show your creativity to the world!

M'ATUVU - Creative Shopwindow Lakensestraat 113, rue de Laeken 1000 BXL (near KVS - flemish theatre)
Advertisements